[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây lắp dầu khí Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây lắp dầu khí Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tổng quan về phân tích tài chính
1.2.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
2.1.1. Sơ lược về quá trình phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội từ năm 2011 – 2013
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn của doanh nghiệp
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.7. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp – phương trình Dupont
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KÍ HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
3.1.1. Xu hướng của nền kinh tế
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội
3.2.1. Đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong toàn công ty
3.2.2. Biện pháp quản lý cơ cấu nguồn vốn tại công ty.
3.2.3. Xác định chính sách tài trợ
3.2.4. Khắc phục khó khăn về nguyên liệu
3.2.5. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán
3.2.6. Tạo lợi thế cạnh tranh
3.2.7. Các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Bộ Tài chính.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan