[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Kinh doanh nhà Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Kinh doanh nhà Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về phân tích tài chính
1.1.2. Các bước phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Nhân tố khách quan
1.2.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư nhà Hà Nội
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.6. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.7. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp và phương trình Dupont
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển tại Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng – đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan