[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Thanh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Thanh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.
1.2. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5. Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT THANH
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần xây dựng Nhật Thanh.
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Thanh.
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính Công ty cổ phần Xây dựng Nhật Thanh.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT THANH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Thanh.
3.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Thanh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan