[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2. Một số vấn đề về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt.
2.2. Đánh giá tình hình tại chính của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt.
3.2. Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt.
3.3. Kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Việt.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan