[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tài chính tại Công ty TNHH HTVCOM

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tài chính tại Công ty TNHH HTVCOM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính
1.1.3. Ý nghĩa của PTTC
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Thông tin kế toán
1.2.2. Thông tin khác
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.5. Phân tích Dupont
1.6. Nhân tố ảnh hưởng đến PTTC
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HTVCOM
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH HTVCOM
2.2. Phân tích tài chính công ty TNHH HTVCOM
2.3. Phân tích SWOT
2.4. Ứng dụng phân tích Dupont phân tích tài chính Công ty TNHH HTVCOM
2.5. Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH HTVCOM
2.5.1. Hiệu quả sử dụng tài sản.
2.5.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữn.
2.5.3. Hiệu quả sử dụng chi phí
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan