[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính và mọt số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính và mọt số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Thông tin khác
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động của tài sản
1.4.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn
1.4.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.4.2. Chỉ tiêu khả năng quản lý tổng tài sản
1.4.4.3. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
1.4.4.4. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản dài hạn
1.4.4.5. Chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
1.4.4.6. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.5. Phân tích Dupont
1.6. Phân tích đòn bẩy tài chính
1.7. Nhân tố ảnh hưởng đến PTTC
1.7.1. Các nhân tố chủ quan
1.7.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG MINH
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Quang Minh
2.1.1. Khái quát về Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Quang Minh
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.2 Phân tích tài chính Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Quang Minh
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản
2.2.2.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2. Chỉ tiêu khả năng quản lý tổng tài sản
2.2.4.3. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.4.4. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản dài hạn
2.2.4.5. Chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
2.2.4.6. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.5. Ứng dụng phân tích Dupont phân tích tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quang Minh.
2.2.6. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quang Minh.
2.2.6.1. Khả năng thanh toán
2.2.6.2. Quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.6.3. Quản lý tài sản dài hạn
2.2.6.4. Quản lý nợ
2.2.6.5. Khả năng sinh lời
2.2.6.6. Quản lý vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG MINH
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty
3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan