[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1 Công ty chứng khoán
1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán
1.1.2 Vai trò của công ty chứng khoán
1.1.3 Các hoạt động chủ yếu của công ty chứng khoán
1.1.3.1 Hoạt động môi giới chứng khoán
1.1.3.2 Hoạt động tự doanh chứng khoán
1.1.3.3 Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và tài chính doanh nghiệp
1.1.3.4 Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán
1.1.3.6 Các hoạt động khác
1.2 Phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.1 Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.1.1 Khái niệm phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.1.2 Vai trò của phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.2 Đặc điểm phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.3 Các tài liệu dùng để phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.3.1 Bảng cân đối kế toán
1.2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.4 Các phương pháp phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.2.4.1 Phương pháp so sánh
1.2.4.2 Phương pháp phân chia
1.2.4.3 Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.5 Quy trình phân tích
1.2.5.1 Giai đoạn chuẩn bị phân tích
1.2.5.2 Giai đoạn thực hiện phân tích
1.2.5.3 Giai đoạn kết thúc phân tích
1.3 Nội dung phân tích tài chính công ty chứng khoán
1.3.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.3.2 Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.3.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.4 Phân tích chi tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.5 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.3.6 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
1.3.7 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý rủi ro
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tình hình tài chính của công ty chứng khoán
1.4.1 Nhân tố chủ quan
1.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng
2.2 Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng
2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty trong giai đoạn 2011-2013
2.2.2 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3 Phân tích chi tiêu đánh giá khả năng thanh toán của công ty
2.2.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của công ty
2.2.5 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty
2.2.6 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ của công ty
2.2.7 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý rủi ro của công ty
2.3 Đánh giá tình hình tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng
2.3.1 Hiệu quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng
3.1.1 Bối cảnh nền kinh tế xã hội hiện nay
3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty
3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hính tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng
3.2.1 Tích cực tìm kiếm các khách hàng, đẩy mạnh toàn diện các nghiệp vụ của công ty
3.2.2 Nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền
3.2.3 Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản cố định để tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.4 Công ty cần chú ý áp dụng chính sách quản lý chi phí hiệu quả
3.2.5 Trích lập các khoản quỹ dự phòng theo quy định
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan