[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Gia Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Gia Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Thông tin sử dụng và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin sử dụng trong quá trình phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.3.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2.1. Thu thập thông tin
1.3.2.2. Xử lý thông tin
1.3.2.3. Tính toán và phân tích
1.3.2.4. Dự đoán và đưa ra quyết định
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp sử dụng mô hình Dupont
1.4.4. Phương pháp đồ thị
1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.2. Phân tích khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.5.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản
1.5.2.2. Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn
1.5.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.5.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
1.5.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.5.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của tài sản
1.5.3.3. Đòn bẩy tài chính
1.5.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5.4. Dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố chủ quan
1.6.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA KHÁNH
2.1. Khái quát về Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
2.2.1. Thực trạng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
2.2.1.1. Về tình hình doanh thu
2.2.1.2. Về tình hình chi phí
2.2.1.3. Về tình hình lợi nhuận:
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn của Công ty
2.2.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Công ty
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
2.2.3.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của tài sản
2.2.3.3. Phân tích đòn bảy tài chính của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh .
2.2.3.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế cần phải khắc phục
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA KHÁNH
3.1. Những thuận lợi và khó khăn do môi trường kinh doanh mang lại
3.1.1. Những thuận lợi
3.1.2. Những khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
3.3. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh
3.3.1. Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng các khoản nợ
3.3.2. Tăng tỷ trọng tài sản dài hạn
3.3.3. Tăng cường hiệu quả quản trị tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.3.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3.6. Dự báo tài chính cho Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh năm 2014
3.3.6.1. Dự báo sơ bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
3.3.6.2. Dự báo sơ bộ bảng cân đối kế toán
3.4. Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan