[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH SUNTEX

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH SUNTEX
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu của phân tích tài chính
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính
1.2. Tài liệu và phương pháp phân tích
1.2.1. Tài liệu cần thiết trong phân tích tài chính
1.3. Phương pháp phân tích tài chính
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỉ số
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính
1.4.1. Phân tích kết quả kinh doanh
1.4.2. Phân tích chung bảng cân đối kế toán
1.4.3. Phân tích lưu chuyển tiền thuần
1.4.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUNTEX
2.1. Khái quát về công ty TNHH Suntex
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Suntex
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Suntex
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Suntex
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Suntex
2.2.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Suntex giai đoạn 2011-2013.
2.2.2.Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Suntex trong giai đoạn 2011-2013.
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2013
2.2.4. Những kết quả đạt được
2.2.5. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SUNTEX
3.1. Khái quát môi trường kinh doanh của công ty TNHH Suntex
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện những hạn chế tại công ty TNHH Suntex
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý vốn lưu động
3.2.3. Các biện pháp khác
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan