[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Xây dựng Minh Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Xây dựng Minh Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa, vai trò của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin kinh tế thị trường
1.2.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.2. Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.4. Phân tích khả năng hoạt động
1.4.5. Phân tích mức độ độc lập về mặt tài chính
1.4.6. Phân tích khả năng sinh lời
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH QUANG
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH xây dựng Minh Quang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH xây dựng Minh Quang
2.1.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty TNHH xây dựng Minh Quang
2.2. Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH xây dựng Minh Quang
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH xây dựng Minh Quang giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán của công ty TNHH xây dựng Minh Quang giai đoạn 2011 - 2013
2.3. Nhận xét về các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của công ty
2.3.1. Các chỉ tiêu về tình hình biến động tài sản, nguồn vốn
2.3.2. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.3. Phân tích mức độ độc lập tài chính
2.3.4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
2.3.5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.4. Nhận xét chung
2.4.1. Những mặt đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.5. So sánh các chỉ tiêu tài chính giữa công ty TNHH xây dựng Minh Quang và công ty cổ phần Bạch Đằng 5
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH QUANG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH xây dựng Minh Quang giai đoạn 2013 - 2015
3.2. Một số biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động tài chính của công ty TNHH xây dựng Minh Quang
3.2.1. Các giải pháp trong ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp trong dài hạn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan