[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Mặt trời Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Mặt trời Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3.1. Đối với nhà quản trị
1.1.3.2. Đối với nhà đầu tư
1.1.3.3. Đối với các chủ nợ
1.1.3.4. Đối với người lao động
1.1.3.5. Đối với các đối thủ cạnh tranh
1.1.3.6. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1. Thông tin chung
1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế
1.2.3. Thông tin kế toán
1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thu thập thông tin
1.3.2. Xử lý thông tin
1.3.3. Quyết định và dự toán
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.4.4. Phương pháp phân tích tài chính DuPont
1.4.5. Phương pháp đồ thị
1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.5.1.1. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản
1.5.1.2. Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
1.5.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.5.2. Phân tích diễn biến nguồn tạo vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.5.3. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.4. Phân tích khả năng thanh toán
1.5.4.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn
1.5.4.2. Hệ số thanh toán nhanh
1.5.4.3. Hệ số thanh toán tức thời
1.5.4.4. Tỷ số khả năng trả nợ
1.5.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.5.5.1. Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho
1.5.5.2. Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu
1.5.5.3. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
1.5.5.4. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.5.5.5. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
1.5.6. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.5.6.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)
1.5.6.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)
1.5.6.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính
1.6.1. Chất lượng thông tin sử dụng
1.6.2. Trình độ cán bộ phân tích
1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt
2.1.1. Vài nét tổng quan về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt
2.2.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.2.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.4. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt
2.2.4.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh
2.2.4.2. Khả năng thanh toán tức thời
2.2.5. Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.2.5.1. Khả năng quản lý khoản phải thu
2.2.5.2. Hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.6. Phân tích khả năng sinh lời
2.2.6.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.2.6.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
2.2.6.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.2.7. Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính thông qua phương trình Dupont
2.2.7.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.2.7.2. Phân tích ROE theo mô hình Dupont
2.3. Đánh giá tình hình tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt
2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2. Những hạn chế tồn tại
2.3.2.1. Những hạn chế:
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẶT TRỜI VIỆT
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Mặt Trời Việt
3.2.1. Tăng doanh thu
3.2.2. Giải pháp điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý
3.2.3. Khả năng quản lý khoản phải thu
3.2.4. Quản lý khả năng thanh toán
3.2.5. Xác định nhu cầu vốn
3.2.6. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
3.2.7. Tổ chức tốt công tác kế toán
3.2.8. Nâng cao nhận thức, trình độ và chất lượng chuyên môn cho cán bộ phân tích tài chính
3.2.9. Cung cấp và sử dụng thông tin trong phân tích tài chính
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan