[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương thông qua các báo cáo tài chính

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương thông qua các báo cáo tài chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh.
1.4.2. Phương pháp tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.5.1.1. Phân tích sự biến động và kết cấu tài sản
1.5.1.2. Phân tích sự biến động và kết cấu nguồn vốn
1.5.2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
1.5.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5.5.1. Phân tích chỉ tiêu thanh toán
1.5.5.2. Hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
1.5.5.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
1.5.5.4. Chỉ tiêu về nợ phải thu và nợ phải trả
1.5.5.5. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.6.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU HẢI DƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích sự biến động và kết cấu tài sản
2.2.1.2. Phân tích sự biến động và kết cấu nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu thanh toán
2.2.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.2.4.3. Chỉ tiêu về nợ phải thu và nợ phải trả
2.2.5. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty xăng dầu Hải Dương
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU HẢI DƯƠNG
3.1. Môi trường kinh doanh của công ty
3.1.1. Môi trường vĩ mô
3.1.2. Môi trường vi mô
3.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương
3.3.1. Xây dựng phương án huy động vốn
3.3.2. Quản trị tiền mặt
3.3.3. Quản trị hàng tồn kho
3.3.4. Tăng cường công tác quản lý chi phí
3.3.5. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.3.6. Nâng cao khả năng thanh toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan