[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại và du lịch Phương Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại và du lịch Phương Bắc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂNN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.
1.2. Khái niệm, ý nghĩ và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4. Cá phương pháp phân tích tài chính.
1.5. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHƯƠNG BẮC
2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc.
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc.
2.3. Nhận xét chung về tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHƯƠNG BẮC
3.1. Môi trường kinh o nh ủ Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc.
3.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc.
3.3. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Du Lịch Phương Bắc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan