[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty phát triển viễn thông truyền thông và dịch vụ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty phát triển viễn thông truyền thông và dịch vụ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Cơ sở tài chính doanh nghiệp và dòng tiền
1.2. Phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp tỷ số
1.2.4.2. Phương pháp so sánh
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.5.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.2.5.3. Phân tích các chiến lược quản lý vốn của doanh nghiệp
1.2.5.4. Phân tích các chỉ số tài chính
1.2.5.4.1. Nhóm chỉ số đánh giá khả năng thanh toán
1.2.5.4.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.2.5.4.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.2.5.4.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hướng tới phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ
2.1.Khái quát về Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.2. Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn năm 2013, 2012 và 2011 của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.2.3. Phân tích chiến lược quản lý vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.2.4.1. Chỉ tiêu đánh giá khă năng thanh toán
2.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
2.2.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.7. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.8. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
PHẦN 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
3.2. Giải pháp tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Truyền thông và Dịch vụ
3.2.1. Giảm thiểu các chi phí
3.2.2. Tăng dự trữ tiền nhằm tăng khả năng thanh toán tức thời
3.2.3. Nâng cao khả năng sinh lời của công ty
3.2.4. Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực
3.2.5. Quản trị hàng tồn kho
3.2.6. Xây dựng phương thức thanh toán hiệu quả
3.2.7. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu
3.3. Kiến nghị
[/tomtat]

Bài viết liên quan