[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.2. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.3. Các loại hình dịch vụ của ngân hàng bán lẻ
1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ
1.2.1. Quan niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.2. Vai trò phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.3. Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam
1.3.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới
1.3.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho các Ngân Hàng Thương Mại ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Chi nhánh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.1. Tính đa dạng về sản phẩm và các chỉ tiêu tài chính của dịch vụ NHBL
2.2.2. Quy mô các kênh phân phối
2.2.3. Thị phần
2.2.4. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ bán lẻ
2.3. Đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
2.3.1. Môi trường kinh doanh
2.3.2. Những kết quả đạt được về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong thời gian tơi
3.1.1. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng
3.1.2. Mục tiêu chung của chi nhánh
3.1.3. Mục tiêu cụ thể về hoạt động bán lẻ của chi nhánh
3.2. Giải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội
3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
3.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
3.2.3. Chú trọng công tác marketing
3.2.4. Mở rộng mạng lưới kênh phân phối
3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự
3.2.6. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan