[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.2. Phát triển hoạt cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phát triển cho vay tiêu dùng
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng ở ngân hàng thương mại
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ THÀNH
2.1. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Thành 
2.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Hà Thành
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.1.4.1. Tình hình huy động vốn của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.1.4.2. Tình hình sử dụng vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.1.4.3. Các hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2. Tình hình phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2.1. Khái quát nhu cầu cho vay tiêu dùng ở Việt Nam
2.2.2. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2.3. Các chỉ tiêu định tính đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2.4. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2.4.1. Danh mục và phạm vi cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.2.4.2. Doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2.4.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.2.4.4. Nợ quá hạn và nợ xấu trên nợ quá hạn
2.2.4.5. Vòng quay vốn tín dụng cho vay tiêu dùng
2.2.4.6. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.3.1. Những thành tựu đạt được tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại trong ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
2.3.3. Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ THÀNH
3.1. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
3.1.1. Định hướng kinh doanh chung tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
3.2. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
3.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.2. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
3.2.2.1. Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2.3. Cần quan tâm, đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu thị trường
3.2.2.4. Tăng cường hoạt động marketing
3.2.2.5. Hoàn thiên công nghệ ngân hàng
3.2.2.6. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với chính phủ, các bộ ngành liên quan
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan