[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái niệm thông tin tín dụng ngân hàng
1.1.2. Khái niệm hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng
1.2. Cấu trúc, vận hành và quan hệ trong hệ thống TTTD ngân hàng
1.2.1. Cấu trúc hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng
1.2.2. Chu trình vận hành của hệ thống thông tin tín dụng
1.2.3. Các dịch vụ chính của hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng
1.2.3.1. Dịch vụ báo cáo thông tin tín dụng doanh nghiệp
1.2.3.2. Dịch vụ báo cáo thông tin tín dụng cá nhân tiêu dùng
1.2.3.3. Dịch vụ xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
1.2.3.4. Dịch vụ chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân
1.2.4. Lợi ích của hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng
1.3. Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng
1.3.1. Khái niệm phát triển hệ thống TTTD ngân hàng
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng
1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống TTTD ngân hàng
1.3.3.1. Năng lực của chủ thể tham gia hệ thống TTTD ngân hàng
1.3.3.2. Công nghệ tin học truyền thông
1.3.3.3. Thị trường thông tin tín dụng ngân hàng
1.3.3.4. Hội nhập hợp tác quốc tế
1.3.3.5. Một số nhân tố khác
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VN
2.1. Khái quát lịch sử hình thành hệ thống TTTD ngân hàng VN
2.1.1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thời kỳ đổi mới
2.1.2. Rủi ro tiềm ẩn và sự hình thành nghiệp vụ thông tin tín dụng
2.1.3. Hoạt động tín rụng qua các thời kỳ và lịch sử phát triển hệ thống TTTD Ngân hàng Việt Nam
2.1.3.1. Thời kỳ 1991 - 1993
2.1.3.2. Thời kỳ 1993 - 1995
2.1.3.3. Thời kỳ 1995 - 1999
2.1.3.4. Thời kỳ 1999 đến nay
2.2. Thực trạng hệ thống TTTD ngân hàng VN
2.2.1. Hành lang pháp lý và tổ chức hệ thống TTTD ngân hàng VN
2.2.2. Thực trạng các dịch vụ TTTD ngân hàng VN
2.2.3. Những kết quả đạt được của hệ thống TTTD ngân hàng VN
2.2.4. Hạn chế của hệ thống TTTD ngân hàng VN và nguyên nhân
2.3. Đánh giá mức độ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN
3.2. Các giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN
3.2.1. Giải pháp đối với Trung tâm TTTD ngân hàng VN
3.2.2. Giải pháp thành lập công ty TTTD tiêu dùng để thực hiện báo cáo TTTD tiêu dùng và chấm điểm tín dụng cá nhân
3.2.3. Giải pháp thành lập công ty xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
3.2.4. Giải pháp ứng dụng công nghệ tin học truyền thống
3.2.5. Giải pháp tác động thị trường để phát triển dịch vụ thông tin tín dụng
3.3. Một số kiến nghị
Kết luận chương 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan