[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
1.1. Hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính
1.1.1. Khái quát về công ty cho thuê tài chính
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của công ty cho thuê tài chính
1.1.1.2. Hoạt động cơ bản của công ty cho thuê tài chính
1.1.2. Hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính
1.1.2.1. Khái niệm của hoạt động cho thuê tài chính
1.1.2.2. Các hình thức cho thuê tài chính
1.1.2.3. Lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính
1.2. Phát triển hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính
1.2.1. Khái niệm về phát triển hoạt động cho thuê tài chính
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động cho thuê của công ty cho thuê tài chính
1.2.2.1. Chỉ tiêu chất lượng
1.2.2.2. Chỉ tiêu số lượng
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho thuê ở công ty cho thuê tài chính
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.4. Hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trong khu vực và kinh nghiệm cho các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam
1.4.1. Hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trong khu vực
1.4.1.1. Hoạt động cho thuê tài chính ở Nhật Bản
1.4.1.2. Hoạt động cho thuê tài chính ở Trung Quốc
1.4.2. Kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.1.1. Quá trình phát triển của công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing)
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của VietinBank Leasing
2.1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.2. Nguyên tắc tổ chức và điều hành
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Hoạt động của VietinBank Leasing
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing
2.2.1. Các hình thức cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing
2.2.1.1. Quy chế cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing
2.2.1.2. Các hình thức cho thuê tài chính
2.2.2. Các chỉ tiêu phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing
2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển về chất lượng
2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển về số lượng
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho thuê tại VietinBank Leasing
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại trong hoạt động cho thuê tài chính
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho thuê tại VietinBank Leasing
3.1.1. Định hướng phát triển VietinBank Leasing
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho thuê tài chính trung và dài hạn của VietinBank Leasing
3.1.3. Định hướng hoạt động cụ thể trong năm 2014
3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại VietinBank Leasing
3.2.1. Giải pháp trực tiếp
3.2.1.1. Hoàn thiện quy trình, quy chế cho thuê
3.2.1.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty
3.2.1.3. Mở rộng thị trường cho thuê tài chính
3.2.1.4. Đa dạng hóa tài sản cho thuê và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
3.2.1.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
3.2.2. Giải pháp hỗ trợ
3.2.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo
3.2.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ nhân viên công ty
3.2.2.3. Xây dựng chiến lược marketing
3.2.2.4. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan