[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Tiền Phong Phòng giao dịch Phạm Hùng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Tiền Phong Phòng giao dịch Phạm Hùng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay
1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay
1.1.4. Các hình thức cho vay
1.2. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3. Phát triển hoạt động cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.1. Quan điểm về phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.2.1. Chỉ tiêu định lượng
1.3.2.2. Chỉ tiêu định tính
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng
1.3.3.2. Các nhân tố thuộc về khách hàng
1.3.3.3. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM HÙNG
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Tiên Phong
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của PGD
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – Phòng giao dịch Phạm Hùng giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay
2.2.3. Các hoạt động khác
2.3. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Phòng Giao dịch Phạm Hùng giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.3.2. Điều kiện cho vay
2.3.3. Các sảm phẩm dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân
2.3.4. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Phòng giao dịch Phạm Hùng giai đoạn 2012 – 2014
2.3.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Phòng giao dịch Phạm Hùng
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – PHÒNG GIAO DỊCH PHẠM HÙNG
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển riêng đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
3.2. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
3.2.1. Tuyển dụng có chọn lọc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hoạt động cho vay KHCN
3.2.2. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng
3.2.3. Cải tiến chất lượng dịch vụ
3.2.4. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ giao dịch với khách hàng
3.2.5. Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Tiên Phong nói chung và Phòng giao dịch Phạm Hùng nói riêng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan