[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán
1.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán và đặc điểm thẻ thanh toán
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Đặc điểm của thẻ thanh toán
1.1.2 Phân loại thẻ thanh toán
1.2 Dịch vụ thẻ thanh toán và sự cần thiết phải phát triển dịch vụ thẻ thanh toán
1.2.1 Khái niệm dịch vụ kinh doanh thẻ thanh toán
1.2.2 Đặc điểm dịch vụ thẻ thanh toán
1.2.3 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ thẻ thanh toán đối với Ngân hàng thương mại và nền kinh tế
1.2.4 Những lợi ích của dịch vụ thẻ thanh toán
1.2.4.1 Lợi ích đối với chủ thẻ
1.2.4.2 Lợi ích đối với ngân hàng
1.2.4.3 Lợi ích đối với cơ sở chấp nhận thẻ
1.2.5 Các bên tham gia trong hoạt động thanh toán thẻ
1.2.5.1 Tổ chức thẻ quốc tế
1.2.5.2 Ngân hàng phát hành
1.2.5.3 Chủ thẻ
1.2.5.4 Ngân hàng thanh toán
1.2.5.5 Đơn vị chấp nhận thẻ
1.3 Các hoạt động trong dịch vụ thẻ thanh toán
1.3.1 Hoạt động phát hành thẻ thanh toán
1.3.2 Hoạt động thanh toán thẻ
1.4 Những rủi ro trong sử dụng thẻ thanh toán
1.4.1 Rủi ro giả mạo
1.4.2 Rủi ro tín dụng
1.4.3 Rủi ro về kỹ thuật, công nghệ
1.4.4 Rủi ro về đạo đức của nhân viên ngân hàng
1.4.5 Rủi ro khác
1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng thương mại
1.5.1 Chỉ tiêu định tính
1.5.1.1 Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
1.5.1.2 Thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng
1.5.1.3 Khả năng mở rộng thị phần thanh toán thẻ của ngân hàng
1.5.1.4 Mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán
1.5.1.5 Khả năng thu hút khách hàng mới sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng
1.5.1.6 Sự phát triển của công nghệ thông tin trong dịch vụ thẻ thanh toán
1.5.2 Chỉ tiêu định lượng
1.5.2.1 Lợi nhuận
1.5.2.2 Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành
1.5.2.3 Tốc độ tăng trưởng số món thanh toán thẻ
1.5.2.4 Tốc độ tăng trưởng số máy ATM/số điểm chấp nhận thẻ POS
1.5.2.5 Doanh số thanh toán thẻ
1.5.2.6 Tần suất giao dịch thẻ thanh toán qua máy ATM/POS
1.5.2.7 Doanh số chuyển khoản lương qua thẻ
1.5.2.8 Tỷ lệ sự cố xảy ra trên tổng số lần giao dịch
1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán
1.6.1 Nhân tố nội bộ ngân hàng
1.6.1.1 Điều kiện khoa học – công nghệ
1.6.1.2 Khả năng về nguồn vốn
1.6.1.3 Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác thẻ
1.6.2 Nhân tố bên ngoài
1.6.2.1 Điều kiện về kinh tế
1.6.2.2 Điều kiện văn hóa – xã hội
1.6.2.3 Điều kiện pháp lí
1.6.2.4 Điều kiện về cạnh tranh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.3 Những lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2 Hoạt động cho vay
2.1.4.3 Hoạt động và dịch vụ khác
2.2 Hoạt động thanh toán thẻ của Việt Nam trong thời gian vừa qua
2.3 Những quy định chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về thẻ thanh toán
2.3.1 Trách nhiệm và quyền hạn của chủ thẻ
2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng
2.4 Thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.4.1 Các sản phẩm thẻ thanh toán
2.4.1.1 Sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế BIDV
2.4.1.2 Sản phẩm thẻ ghi nợ E – partner
2.4.2 Quy trình phát hành thẻ
2.4.3 Quy trình thanh toán thẻ
2.4.4 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán
2.5 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.5.1 Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội
2.5.2 Khả năng mở rộng thị phần, thu hút khách hàng mới của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội
2.5.3 Sự phát triển của công nghệ thông tin trong dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội
2.5.4 Số lượng thẻ thanh toán
2.5.5 Doanh số giao dịch phát sinh trên tài khoản thẻ
2.5.6 Tình hình thanh toán lương qua thẻ
2.5.7 Mạng lưới giao dịch thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.4.1.3 Doanh số thanh toán thẻ
2.4.1.4 Tần suất giao dịch thẻ thanh toán
2.5.8 Phân tích ma trận SWOT đối với dịch vụ kinh doanh thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1 Kế hoạch trong thời gian tới của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
3.2 Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3 Giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
3.3.1 Giải pháp chính sách Marketing dịch vụ thẻ thanh toán tại Chi nhánh
3.3.1.1 Chính sách sản phẩm
3.3.1.2 Chính sách giá
3.3.1.3 Tăng cường công tác Marketing, quảng bá, tiếp thị về thẻ
3.3.1.4 Mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ
3.3.1.5 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
3.3.2 Giải pháp về tài chính
3.3.3 Giải pháp về kỹ thuật công nghệ
3.3.4 Giải pháp về con người
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan