[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về thẻ thanh toán
1.1.1. Sự hình thành và phát triển của thẻ thanh toán
1.1.2. Khái niệm về thẻ ngân hàng
1.1.3. Đặc điểm cấu tạo thẻ
1.1.4. Phân loại thẻ thanh toán
1.1.4.1. Phân loại thẻ theo công nghệ sản xuất
1.1.4.2. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ
1.1.4.3. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ
1.1.4.4. Phân loại theo chủ thể phát hành
1.1.4.5. Phân loại theo mục đích sử dụng
1.1.5. Các chủ thể tham gia thị trường thẻ
1.1.5.1. Tổ chức thẻ quốc tế
1.1.5.2. Ngân hàng phát hành thẻ (Issuer)
1.1.5.3. Ngân hàng thanh toán (Acquirer)
1.1.5.4. Chủ thẻ (Cardholder)
1.1.5.5. Đơn vị chấp nhận thẻ (Merchant)
1.1.5.6. Cơ quan khác
1.1.6. Tiện ích của dịch vụ thẻ và rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ
1.1.6.1. Những tiện ích của dịch vụ thẻ
1.1.6.2. Những rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ
1.2. Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ
1.2.2. Nghiệp vụ thanh toán thẻ
1.2.3. Hoạt động quản lý rủi ro
1.2.4. Marketing và dịch vụ khách hàng
1.2.5. Hệ thống công nghệ
1.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Số lượng thẻ phát hành
1.3.2. Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ
1.3.3. Doanh số thanh toán thẻ
1.3.4. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ
1.3.5. Số dư tài khoản thẻ khách hàng
1.3.6. Thu nhập – chi phí – lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ
1.3.6.1. Thu nhập
1.3.6.2. Chi phí
1.3.6.3. Lợi nhuận
1.3.7. Thị phần
1.4. Xu thế phát triển của hoạt động kinh doanh thẻ trên thế giới
1.4.1. Xu thế phát triển thanh toán bằng thẻ tại một số khu vực trên thế giới
1.4.2. Triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ở Việt Nam
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn
2.1.3.2. Tình hình cho vay
2.1.3.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Tổng quan thị trường thẻ Việt Nam
2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.1. Hoạt động phát hành thẻ tại BIDV – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.1.1. Quy trình phát hành thẻ tại BIDV – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.1.2. Các sản phẩm thẻ của BIDV – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.1.3. Số lượng thẻ đã phát hành tại BIDV – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.2. Hoạt động thanh toán thẻ tại BIDV – chi nhánh Quảng Ninh
2.3.2.1. Quy trình thanh toán thẻ
2.3.2.2. Mạng lưới ATM, các đơn vị chấp nhận thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.2.3. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.2.4. Tình hình số dư tài khoản thẻ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.2.5. Tình hình thanh toán thẻ của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.3.2.6. Thị phần trong hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.4. Đánh giá về hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.4.1. Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh thẻ
2.4.2. Hạn chế trong hoạt động kinh doanh thẻ
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
3.1.1. Triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam trong những năm tới
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh những năm tới
3.2. Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
3.2.1. Hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật phục vụ kinh doanh thẻ
3.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ theo đúng hướng thị trường
3.2.3. Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát hành thẻ
3.2.3.1. Đơn giản hóa thủ tục phát hành thẻ
3.2.3.2. Đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân
3.2.4. Nhóm giải pháp phát triển thanh toán thẻ
3.2.4.1. Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ
3.2.4.2. Phát triển hệ thống ATM
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.6. Nhóm giải pháp về hoạt động marketing
3.2.6.1. Làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường
3.2.6.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2.6.3. Triển khai tốt hoạt động marketing về kinh doanh thẻ
3.2.7. Tăng cường hoạt động phòng chống rủi ro trong kinh doanh thẻ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam
3.3.1.1. Nâng cao tiện ích của thẻ
3.3.1.2. Đa dạng hóa chủng loại thẻ phát hành
3.3.1.3. Xây dựng thương hiệu mạnh
3.3.1.4. Những kiến nghị khác
3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2.1. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định
3.3.2.2. Xây dựng văn bản pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia trong lĩnh vực thẻ
3.3.2.3. Đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ
3.3.2.4. Đưa ra chính sách tài chính thích hợp khuyến khích các ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ ngân hàng
3.3.2.5. Đầu tư cho hạ tầng cơ sở
3.3.2.6. Đầu tư cho hệ thống giáo dục
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ
3.3.3.2. Khuyến khích ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ
3.3.3.3. Phát triển các liên minh thẻ và hệ thống Banknetvn
3.3.4. Kiến nghị đối với Hiệp hội thẻ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan