[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và thử nghiệm một số biện pháp nâng cao kết quả học tập cho học sinh trung bình yếu môn Hoá học lớp 10 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và thử nghiệm một số biện pháp nâng cao kết quả học tập cho học sinh trung bình yếu môn Hoá học lớp 10 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số vấn đề về dạy học
1.2.1. Khái niệm học
1.2.2. Khái niệm dạy
1.2.3. Khái niệm về quá trình dạy học
1.2.4. Nhiệm vụ của quá trình dạy học
1.2.5. Nhiệm vụ của việc dạy học hoá học ở trường THPT
1.2.6. Các quy luật học tập
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dạy học
1.3.1. Kiến thức nền
1.3.2. Hứng thú học tập
1.3.3. Trí nhớ
1.3.4. Phương pháp dạy học
1.3.5. Phương tiện dạy học
1.3.6. Bài tập và việc sử dụng bài tập hóa học
1.3.7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
1.4. Một số vấn đề liên quan đến HSTBY môn Hoá học THPT
1.4.1. Khái niệm học sinh trung bình-yếu
1.4.2. Những biểu hiện học sinh trung bình-yếu
1.4.3. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh học trung bình-yếu môn Hóa
1.5. Thực trạng việc dạy học hoá họcvà HSTBY ở một số trường THPT
1.6. Tổng quan về chương trình hoá học lớp 10
Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾU MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 THPT
2.1. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các biện pháp
2.1.1. Các kiến thức và quy luật của triết học duy vật biện chứng
2.1.2. Các kiến thức về tư duy và sự phát triển tư duy,tư duy hệ thống
2.1.3. Các kiến thức về giáo dục học
2.1.4. Đặc điểm tâm sinh lí đặc trưng của HSTBY
2.1.5. Dựa vào đặc trưng môn hoá học
2.2. Các biện pháp nâng cao kết quả học tập cho HSTBY môn hoá học lớp 10
2.2.1. Biện pháp 1: Giáo dục ý thức học tập cho HS
2.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng các quy luật trí nhớ
2.2.3. Biện pháp 3: Kiểm tra một cách thường xuyên liên tục
2.2.4. Biện pháp 4: Lấp lỗ hổng và hệ thống hoá kiến thức
2.2.5. Biện pháp 5: Gây hứng thú học tập
2.2.6. Biện pháp 6: Sử dụng bài tập một cách có hiệu quả
2.2.7. Biện pháp 7: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực
2.2.8. Biện pháp 8: Hướng dẫn học sinh phương pháp học
2.2.9. Biện pháp 9: Lên kế hoạch phụ đạo
2.3. Vận dụng các biện pháp trong một số bài lên lớp hóa học 10 THPT
2.3.1. Giáo án bài: LUYỆN TẬP:PHẢN ỨNG OXI HOÁ-KHỬ
2.3.2. Giáo án bài: CLO
2.3.3. Giáo án bài: HIĐROCLORUA-AXIT CLOHIĐRIC-MUỐI CLORUA
2.3.4. Giáo án bài: LƯU HUỲNH
2.3.5. Giáo án bài: HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT
2.3.6. Giáo án bài: AXIT SUNFUARIC – MUỐI SUNFAT
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.5. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.7. Phân tích kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan