[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lí luận
1.1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1.1 Trên thế giới
1.1.1.2 Ở Việt Nam
1.1.2 Lí luận về hoạt động tạo hình
1.1.2.1 Khái niệm hoạt động tạo hình
1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động tạo hình của trẻ 5 – 6 tuổi
1.1.2.3 Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển toàn diện của trẻ
1.1.3 Lí luận về sáng tạo
1.1.3.1 Khái niệm về sáng tạo
1.1.3.2 Các điều kiện để công nhận, xác định một giá trị sáng tạo
1.1.3.3 Cơ chế tâm lí của sáng tạo
1.1.3.4 Đặc điểm sáng tạo của trẻ 5 – 6 tuổi trong hoạt động tạo hình
1.1.3.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình
1.1.3.6 Những biểu hiện về sự sáng tạo của trẻ trong hoạt động thiết kế một số loài bướm
1.1.3.7 Một số đặc điểm nhận thức có liên quan đến tính sáng tạo của trẻ 5 – 6 tuổi trong hoạt động tạo hình
1.2 Thực tiễn của việc thiết kế sản phẩm tạo hình nhằm phát triển tính sáng tạo cho trẻ 5 - 6 tuổi
1.2.1 Khảo sát điều tra thực trạng
1.2.1.1 Mục đích điều tra
1.2.1.2 Đối tượng điều tra
1.2.1.3 Địa bàn điều tra
1.2.1.4 Thời gian điều tra
1.2.1.5 Nội dung điều tra
1.2.1.6 Phương pháp điều tra
1.2.2 Phân tích kết quả điều tra thực trạng
1.2.2.1 Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về việc thiết kế sản phẩm tạo hình nhằm phát triển tính sáng tạo cho trẻ 5 – 6 tuổi
1.2.2.2 Thực trạng về việc sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình của giáo viên ở trường mầm non
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ 100 SẢN PHẨM TẠO HÌNH VỀ LOÀI BƯỚM VÀ TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
2.1 Qui trình thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm
2.1.1 Quan sát từ thực tế
2.1.2 Khái quát từ thực tế
2.1.3 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm
2.1.3.1 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ giấy
2.1.3.2 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ vải
2.1.3.3 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ lá cây, hoa
2.1.3.4 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ hột hạt
2.1.3.5 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ vỏ các loài hải sản
2.1.3.6 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ cúc áo
2.1.3.7Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ kim loại
2.1.3.8 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ sỏi đá
2.1.3.9 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ trái cây
2.1.3.10 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ bánh kẹo
2.1.3.11 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ rau, củ, quả
2.1.3.12 Thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm từ vật liệu khác
2.2 Thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm
2.2.1 Mục đích thử nghiệm
2.2.2 Thời gian thử nghiệm
2.2.3 Địa điểm thử nghiệm
2.2.4 Đối tượng thử nghiệm
2.2.5 Nội dung và phương pháp thử nghiệm
2.2.6 Tiến trình thử nghiệm
2.2.7 Kết quả thử nghiệm
2.2.7.1 Sự hứng thú
2.2.7.2 Sự sáng tạo
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan