[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế e-book tự học tiếng Anh chuyên ngành Phần Hóa hữu cơ dành cho giáo viên Hóa học

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế e-book tự học tiếng Anh chuyên ngành Phần Hóa hữu cơ dành cho giáo viên Hóa học phổng thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Website
1.1.2. E-book
1.2. Tự học
1.2.1. Khái niệm tự học
1.2.2. Các hình thức tự học
1.2.3. Năng lực tự học
1.2.4. Vai trò của tự học
1.2.5. Các yêu cầu cần thiết đối với hoạt động tự học
1.3. Phương pháp giảng dạy phần Hóa học hữu cơ
1.3.1. Hệ thống kiến thức Hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông
1.3.2. Nguyên tắc sư phạm trong giảng dạy các chất hữu cơ
1.3.3. Phương pháp giảng dạy phần Hóa học hữu cơ
1.4. Dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and language integrated learning - CLIL)
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Nội dung môn chuyên ngành 
1.4.3. Bốn chữ “C” của CLIL
1.4.4. Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành và tích hợp trong tiết học CLIL.
1.4.5. Thách thức khi áp dụng CLIL vào dạy học chuyên ngành bằng ngoại ngữ
1.4.6. Cách khắc phục khó khăn trong khóa học CLIL
1.5. E-book
1.5.1. Khái niệm e-book
1.5.2. Ưu điểm, nhược điểm của e-book
1.5.3. Mục đích thiết kế e-book
1.5.4. Các yêu cầu thiết kế e-book
1.5.5. Các phần mềm thiết kế e-book
1.6. Dạy môn Hóa học bằng tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông
1.6.1. Tầm quan trọng của việc sử dụng tiếng Anh trong dạy học Hóa học.
1.6.2. Thực trạng việc dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường phổ thông . 28
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ DÀNH CHO GIÁO VIÊN HÓA HỌC PHỔ THÔNG.
2.1. Nội dung kiến thức cơ bản của e-book
2.2. Nguyên tắc thiết kế e-book
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế về hình thức
2.2.2. Nguyên tắc thiết kế về nội dung
2.2.3. Nguyên tắc thiết kế về tính ứng dụng
2.2.4. Nguyên tắc thiết kế về tính hiệu quả
2.3. Qui trình thiết kế e-book
2.4. Thiết kế e-book
2.4.1. Cách thức tạo một khóa học mới
2.4.2. Cấu trúc của một trang tài liệu (slide) trong Courselab 2.4
2.4.3. Cách thức chèn các đối tượng vào slide
2.4.4. Thiết kế bài tập dựa trên phần mềm Hot Potatoes 6
2.5. Cấu trúc và nội dung e-book
2.6. Hướng dẫn sử dụng e-book
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Đánh giá về hình thức
3.5.2. Đánh giá về nội dung
3.5.3. Đánh giá về tính khả thi
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan