[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn Hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn Hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1.2.1. Khái niệm PPDH và PTDH
1.2.2. Đặc trưng của bộ môn hóa học và PPDH hóa học
1.2.3. Một số xu hướng đổi mới PPDH hiện nay
1.2.4. Đổi mới PPDH bằng việc sử dụng các PTDH
1.3. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC
1.3.1. Tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học
1.3.2. Thuận lợi và thách thức khi ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học
1.4 TỔNG QUAN VỀ BGĐT
1.4.1. Khái niệm BGĐT
1.4.2. Cấu trúc chung của BGĐT
1.4.3. Yêu cầu của một BGĐT
1.4.4. Ưu điểm của việc sử dụng BGĐT trong dạy học hóa học
1.4.5. Một số sai lầm mắc phải khi thiết kế BGĐT
1.4.6. Thực trạng về việc sử dụng BGĐT trong dạy học hóa học ở trường phổ thông
Chương 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC
2.1. HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC
2.1.1. Tiêu chuẩn 1: Về nội dung của BGĐT
2.1.2. Tiêu chuẩn 2: Về hình thức của BGĐT
2.1.3. Tiêu chuẩn 3: Về tổ chức và trình bày của BGĐT
2.1.4. Tiêu chuẩn 4: Về công nghệ của BGĐT
2.1.5. Tiêu chuẩn 5: Về hiệu quả của BGĐT
2.2. CÁC DẠNG BGĐT MÔN HÓA HỌC
2.2.1. Dạng bài về khái niệm, định luật, học thuyết
2.2.2. Dạng bài về chất - nguyên tố
2.2.3. Dạng bài về sản xuất hóa học
2.2.4. Dạng bài về luyện tập, ôn tập
2.3. QUY TRÌNH THIẾT KẾ BGĐT
2.4. HỆ THỐNG CÁC PHẦN MỀM ĐƯỢC TÍCH HỢP VÀO BGĐT TRONG PHẠM VI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phần mềm Chemoffice
2.4.2. Phần mềm Crocodile Chemistry
2.4.3. Phần mềm McMix
2.4.4. Phần mềm Mindjet MindManager
2.4.5. Phần mềm ProShow Gold
2.4.6. Phần mềm Violet
2.4.7. Phần mềm Wondershare QuizCreator
2.5. CÁCH THIẾT KẾ BGĐT CÓ TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM HÓA HỌC
2.6. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC BGĐT HÓA HỌC 11 NÂNG CAO CÓ TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM
3.2. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
3.3. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM
3.4. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM
3.5. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM
3.5.1. Điều tra cơ bản
3.5.2. Chọn bài thực nghiệm, lớp thực nghiệm - đối chứng
3.5.3. Chuẩn bị cho tiết lên lớp
3.5.4. Tiến hành giảng dạy, kiểm tra và chấm điểm
3.5.5. Xử lí số liệu
3.6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.6.1. Kết quả định lượng
3.6.2. Kết quả định tính
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan