[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế hệ thống bài giảng điện tử theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học môn Hóa học 12 nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế hệ thống bài giảng điện tử theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học môn Hóa học 12 nâng cao
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Tổng quan về phương pháp và PTDH Hóa học ở trường PT
1.2.1. Đặc trưng của phương pháp DHHH
1.2.2. Một số xu hướng đổi mới cơ bản PPDH hiện nay
1.2.3. Đổi mới PPDH bằng việc sử dụng tối ưu các PTDH
1.3. Tổng quan về ứng dụng CNTT trong DHHH hiện nay
1.3.1. Tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học
1.3.2. Thuận lợi và thách thức khi ứng dụng CNTT trong DHHH ở trường PT
1.3.3. Một số hướng ứng dụng CNTT trong DHHH ở Việt Nam
1.4. Tổng quan về BGĐT
1.4.1. Khái niệm BGĐT
1.4.2. Cấu trúc của BGĐT
1.4.3. Các dạng BGĐT môn Hóa học
1.4.4. Quy trình thiết kế BGĐT
1.4.5. Hệ thống các tiêu chuẩn của BGĐT Hóa học có tích hợp các PMDH
1.4.6. Yêu cầu khi soạn BGĐT
1.4.7. Ưu điểm của việc sử dụng BGĐT trong DHHH
1.4.8. Một số sai lầm mắc phải khi thiết kế BGĐT
1.4.9. Thực trạng về việc sử dụng BGĐT trong DHHH ở trường PT hiện nay
Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG BGĐT THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PMDH MÔN HÓA HỌC 12 NÂNG CAO
2.1. Các phần mềm được tích hợp khi thiết kế hệ thống BGĐT trong phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1.1. Phần mềm Violet phiên bản 1.7
2.1.2. Phần mềm Chemoffice
2.1.3. Phần mềm Crocodile Chemistry 6.5
2.1.4. Phần mềm Periodic Table Classic 3.8.1
2.1.5. Phần mềm Wondershare QuizCreator
2.1.6. Phần mềm Mindjet MindManager 9.1
2.1.7. Phần mềm ProShow Gold
2.2. Cách thiết kế BGĐT có tích hợp các PMDH
2.3. Giới thiệu hệ thống các BGĐT Hóa học 12 Nâng cao có tích hợp PMDH
Chương III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Phương pháp thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Đối tượng thực nghiệm
3.5. Tiến hành thực nghiệm
3.6. Phân tích kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan