[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng dao động hạt nhân lên quá trình ion hóa của H2+ trong trường laser

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng dao động hạt nhân lên quá trình ion hóa của H2+ trong trường laser
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. QUÁ TRÌNH ION HÓA CỦA PHÂN TỬ TRONG TRƯỜNG LASER CƯỜNG ĐỘ CAO
1.1. Tương tác giữa laser với phân tử
1.2. Quá trình ion hóa
1.3. Phương pháp TDSE tính xác suất và tốc độ ion hóa
1.3.1. Phương pháp thời gian ảo
1.3.2. Phương pháp tách toán tử giải TDSE
1.4. Phương pháp TDSE cho ion phân tử H2+
1.4.1. Trường hợp hạt nhân đứng yên
1.4.2. Trường hợp hạt nhân dao động
Chương 2. KẾT QUẢ TÍNH XÁC SUẤT VÀ TỐC ĐỘ ION HÓA CỦA H2+
2.1. Xác suất và tốc độ ion hóa của phân tử H2+ khi hạt nhân đứng yên và dao động
2.2. Sự phụ thuộc của xác suất và tốc độ ion hóa H2+vào bậc dao động hạt nhân
2.3. Sự ion hóa của đồng vị D2+, T2+ so với H2+
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan