[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ánh xạ không giãn, Compact yếu trong không gian lồi đều

[/kythuat]
[tomtat]
Ánh xạ không giãn, Compact yếu trong không gian lồi đều
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian Banach.
1.2. Không gian Hilbert
1.3. Tôpô yếu – Tính phản xạ.
1.4. Tính khả vi Gateaux và khả vi Frechet.
1.5. Tập định hướng và lưới
1.6. Tập có thứ tự và bổ đề Zorn
Chương 2. TÍNH KHẢ VI GATEAUX CỦA CHUẨN VÀ TÍNH LỒI CHẶT CỦA KHÔNG GIAN
2.1. Tính khả vi Gateaux của chuẩn, không gian trơn.
2.2. Không gian lồi chặt.
Chương 3. TÍNH KHẢ VI FRECHET CỦA CHUẨN VÀ TÍNH LỒI ĐỀU CỦA KHÔNG GIAN
3.1. Tính khả vi Frechet của chuẩn.
3.2. Tính khả vi Frechet đều của chuẩn, không gian trơn đều, không gian lồi đều.
Chương 4. CẤU TRÚC CHUẨN TẮC VÀ CÁC ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN
4.1. Cấu trúc chuẩn tắc
4.2. Ánh xạ không giãn và các định lý điểm bất động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan