[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài tập mở rộng vốn từ theo hướng đa giác quan cho học sinh mắc chứng khó đọc

[/kythuat]
[tomtat]
Bài tập mở rộng vốn từ theo hướng đa giác quan cho học sinh mắc chứng khó đọc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm về đọc và chứng khó đọc
1.1.2. Phương pháp đa giác quan
1.1.3. Vốn từ của HS mắc chứng khó đọc
1.1.4. Bài tập mở rộng vốn từ
1.1.5. BT MRVT theo hướng đa giác quan
1.1.6. Tác dụng của hệ thống BT MRVT theo hướng đa giác quan
1.1.7. Mối quan hệ giữa BTMRVT theo hướng đa giác quan với hoạt động đọc
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Hệ thống BT MRVT trong SGK Tiếng Việt 1
1.2.2. Những khó khăn của HS mắc chứng khó đọc khi thực hiện các BT MRVT theo chương trình SGK
1.2.3. Thực trạng năng lực đọc và vốn từ của HS mắc chứng khó đọc
1.2.4. Nhận thức của GV, PH về vốn từ của HS mắc chứng khó đọc và sự cần thiết của hệ thống BTMRVT cho HS mắc chứng khó đọc
Tiểu kết chương 1
Chương 2. BTMRVT THEO HƯỚNG ĐA GIÁC QUAN CHO HỌC SINH MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
2.1. Cơ sở xây dựng bài tập
2.1.1. Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí và ngôn ngữ của HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
2.1.2.Căn cứ vào thực trạng lỗi của HS và thực trạng vốn từ của HSmắc chứng khó đọc.
2.2. Nguyên tắc, phương pháp xây dựng BT MRVT theo hướng đa giác quan
2.2.1. Nguyên tắc
2.2.2. Phương pháp
2.3. Hệ thống BT MRVT theo hướng đa giác quan
2.3.1. BT dạy nghĩa của từ theo hướng đa giác quan
2.3.2. BT hệ thống hóa vốn từ theo hướng đa giác quan
2.3.3. BT tích cực hóa vốn từ theo hướng đa giác quan
2.4. Độ khó, độ tin cậy và độ giá trị của BT MRVT theo hướng đa giác quan
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM BT MRVT THEO HƯỚNG ĐA GIÁC QUAN
3.1. Chọn mẫu thực nghiệm
3.1.1. Phương pháp chọn mẫu
3.1.2. Mô tả mẫu chọn thực nghiệm
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Nguyên tắc thực nghiệm
3.2.2. Quy trình thực nghiệm
3.2.3. Phương pháp thực nghiệm
3.2.4. Hình thức tổ chức thực nghiệm
3.3. Kết quả thực nghiệm và bàn luận về kết quả
3.3.1. Kết quả thực nghiệm đợt 1 và bàn luận về kết quả
3.3.2. Kết quả thực nghiệm đợt 2 và bàn luận về kết quả
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan