[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các tác giả nước ngoài
1.1.2. Các tác giả trong nước
1.2. Một số vấn đề chung về đạo đức và GDĐĐ cho HS
1.2.1. Khái niệm về đạo đức
1.2.2. Khái niệm về hành vi đạo đức
1.2.3. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và XH
1.2.4. Giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học
1.2.5. Nội dung giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học
1.3. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học
1.3.1. Một vài nét tổng quan về địa bàn khảo sát
1.3.2. Mẫu khảo sát
1.3.3. Tiến trình khảo sát
1.3.4. Kết quả khảo sát
1.3.5. Kết luận về thực trạng hoạt động GDĐĐ HS ở một số trường Tiểu học tại TP. HCM
1.3. 6. Nguyên nhân của thực trạng
Tiểu kết chương 1
Chương 2: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở TP.HCM
2.1. Cơ sở khoa học của việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học ở TP. HCM
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Cơ sở thực tiễn
2.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học ở TP.HCM
2.2.1. Nhóm biện pháp về nhận thức GDĐĐ cho HS tiểu học
2.2.2. Nhóm biện pháp về tổ chức hoạt động GDĐĐ cho HS tiểu học
2.2.3. Nhóm biện pháp về rèn luyện hành vi đạo đức cho HS tiểu học
2.3. Một số giáo án thực nghiệm
Tiểu kết chương 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4. Thời gian và đối tượng, địa bàn thực nghiệm sư phạm
3.5. Phương pháp thực nghiệm
3.6. Tiến hành thực nghiệm
3.7. Kết quả thực nghiệm, phân tích, đánh giá
3.7.1. Xử lí kết quả thực nghiệm
3.7.2. Kết quả đánh giá tháng 3
3.7.3. Kết quả đánh giá tháng 4 và 5
3.8. Nhận xét quá trình thực nghiệm sư phạm
3.9. Nhận xét của GV sau khi tham gia thực nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan