[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động giáo dục tại một số trường Mầm non nội thành thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động giáo dục tại một số trường Mầm non nội thành thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CỦA GVMN TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu khả năng ứng dụng CNTT và biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của GVMN trong việc tổ chức HĐGD
1.2. Lý luận về khả năng ứng dụng CNTT và biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của GVMN trong việc tổ chức HĐGD cho trẻ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CỦA GVMN TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng khả năng ứng dụng CNTT của GVMN trong việc tổ chức HĐGD cho trẻ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CỦA GVMN TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ
3.1. Đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của GVMN trong việc tổ chức HĐGD cho trẻ
3.2. Khảo sát tính khả thi của các biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của GVMN trong việc tổ chức hoạt giáo dục cho trẻ
3.3. Thử nghiệm biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng CNTT của GVMN trong việc tổ chức hoạt giáo dục cho trẻ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan