[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát huy khả năng sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động ca hát ở trường mầm non

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát huy khả năng sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động ca hát ở trường mầm non
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG CA HÁT
1.1. Lịch sử nghiên cứu về sáng tạo
1.1.1. Nghiên cứu trên thế giới về sáng tạo
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam về sáng tạo
1.2. Cơ sở lý luận về sáng tạo
1.2.1. Khái niệm sáng tạo
1.2.2. Đặc điểm của sáng tạo
1.2.3. Các cấp độ của sáng tạo
1.3. Khả năng sáng tạo của trẻ mầm non
1.3.1. Khả năng sáng tạo của trẻ mầm non
1.3.2. Đặc điểm sáng tạo trẻ mầm non
1.3.3. Vai trò sáng tạo đối với sự phát triển của trẻ mầm non
1.3.4. Các điều kiện phát huy khả năng sáng tạo của trẻ mầm non
1.4. Biện pháp phát huy khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động ca hát ở trường mầm non
1.4.1. Khái niệm ca hát
1.4.2. Ý nghĩa của hoạt động ca hát đối với trẻ mầm non
1.4.3. Các biện pháp hướng dẫn trẻ trong hoạt động ca hát
1.4.4. Biện pháp phát huy khả năng sáng tạo của trẻ mầm non trong hoạt động ca hát
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG CA HÁT Ở TRƯỜNG MẦM NON
2.1. Khái quát điều tra thực trạng
2.1.1. Mục đích điều tra
2.1.2. Đối tượng điều tra
2.1.3. Địa bàn điều tra
2.1.4. Thời gian điều tra
2.1.5. Nội dung điều tra
2.1.6. Phương pháp điều tra
2.2. Phân tích kết quả điều tra thực trạng
2.2.1. Thực trạng về nhận thức của giáo viên trong việc tổ chức HĐCH nhằm phát huy khả năng sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi
2.2.2. Thực trạng về việc xây dựng giáo án để tổ chức HĐCH cho trẻ 5 - 6 tuổi
2.2.3. Thực trạng về việc tổ chức hoạt động ca hát của trẻ 5 - 6 tuổi.
2.2.4. Thực trạng khả năng sáng tạo của trẻ trong HĐCH
Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HĐCH Ở TRƯỜNG MẦM NON
3.1. Xây dựng các biện pháp tổ chức HĐCH cho trẻ
3.1.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp tổ chức HĐCH cho trẻ
3.1.2. Các biện pháp phát huy khả năng sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi trong HĐCH
3.1.3. Cách thức sử dụng các biện pháp
3.2. Thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Mục đích thực nghiệm
3.2.2. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực nghiệm
3.2.3. Điều kiện tiến hành thực nghiệm
3.2.4. Nội dung thực nghiệm
3.2.5. Tiêu chí đánh giá
3.2.6. Tiến trình thực nghiệm
3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm
3.3.1. So sánh kết quả giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng ở trường MN Hướng Dương - nội thành TP Biên Hòa
3.3.2. So sánh kết quả giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm ở trường MN Hố Nai – ngoại thành TP Biên Hòa
3.3.3. So sánh hai nhóm thực nghiệm ở hai trường MN Hướng Dương và MN Hố Nai
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan