[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu khảo sát nguồn gốc chó Phú Quốc dựa trên vùng nhiễm sắc thề Y

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu khảo sát nguồn gốc chó Phú Quốc dựa trên vùng nhiễm sắc thề Y
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1.Tổng quan về chó Phú Quốc
1.1.1. Phân loại giống chó Phú Quốc Việt Nam
1.1.2. Đặc điểm giống chó Phú Quốc Việt Nam
1.1.3. Nguồn gốc của chó Phú Quốc Việt Nam
1.1.4. Các nghiên cứu về chó Phú Quốc ở Việt Nam
1.2. Các nghiên cứu ứng dụng trình tự gene để truy tìm nguồn gốc chó.
1.2.1. Genome ty thể và việc sử dụng trình tự genome ty thể trong truy tìm nguồn gốc chó
1.2.2. NST Y và việc sử dụng trình tự NST Y trong truy tìm nguồn gốc chó.
1.2.3. Các nghiên cứu ứng dụng trình tự gen để truy tìm nguồn gốc chó Phú Quốc ở Việt Nam
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu – hóa chất
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Hóa chất tách chiết DNA
2.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
2.2.1. Phương pháp thu mẫu – tách DNA tổng số
2.2.2. Phương pháp điện di agarose
2.2.3. Phương pháp PCR khuếch đại trình tự vùng D-loop
2.2.4. Phương pháp khuếch đại từng vùng NST Y bằng kỹ thuật PCR
2.2.5. Phương pháp giải trình tự
2.2.6. Phương pháp hiệu chỉnh trình tự
2.2.7. So sánh với cơ sở dữ liệu GenBank
2.2.8. Phương pháp xây dựng bộ dữ liệu DNA
2.2.9. Phương pháp xây dựng đa dạng di truyền dựa trên cây phát sinh loài
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả tách chiết và thu nhận DNA tổng số
3.2. Ðịnh loại haplotype 3 mẫu chó Phú Quốc bằng trình tự vùng kiểm soát
3.2.1. Thiết lập phản ứng PCR khuếch đại vùng kiểm soát
3.2.2. Kết quả giải và phân tích trình tự DNA vùng D-loop
3.2.3. Lắp ráp trình tự
3.2.4. So sánh trình tự truy vấn của các mẫu nghiên cứu với cơ sở dữ liệu GenBank
3.2.5. Định loại haplotype cho chó Phú Quốc
3.3. Xây dựng quy trình PCR khuếch đại từng vùng hệ gen NST Y của 2 mẫu chó PQ31 và PQ32.
3.3.1. Xây dựng quy trình khuếch đại từng vùng DNA trên NST Y bằng kỹ thuật PCR
3.3.2. Kết quả giải trình tự các mảnh genome NST Y của 2 cá thể chó PQ31 và PQ32
3.3.3. Lắp ráp trình tự
3.3.4. So sánh trình tự truy vấn của các mảnh DNA NST Y nghiên cứu với cơ sở dữ liệu GenBank
3.3.5. Tổng kết kết quả giải trình tự
3.3.6. Phân tích tính đa hình của trình tự NST Y của 2 cá thể chó PQ31 và PQ32
3.3.7. Suy luận haplotype của cá thể PQ31 và PQ32 từ các SNP đã nhận diện
3.3.8. Bàn luận về nguồn gốc chó Phú Quốc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan