[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các trường mầm non quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các trường mầm non quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG VUI CHƠI CỦA TRẺ MG 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MN
1.1. Tổng quan một số công trình nghiên cứu môi trường vui chơi của trẻ MN
1.2. Lý luận về MTVC của trẻ MG 5-6 tuổi ở trường MN
1.2.1. Môi trường vui chơi – một phần của môi trường giáo dục ở trường MN
1.2.2. Đặc điểm MTVC của trẻ 5-6 tuổi
1.2.3. Những yêu cầu đối với MTVC của trẻ ở trường mầm non
Chương 2. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VUI CHƠI CỦA TRẺ MG 5-6 TUỔI TRONG CÁC TRƯỜNG MN QUẬN BÌNH TÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Nội dung nghiên cứu
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng môi trường vui chơi của trẻ MG 5-6 tuổi trong một số trường MN Quận Bình Tân
2.2.1. Kết quả quan sát MTVC trước giờ chơi
2.2.2. Kết quả nghiên cứu hành vi của trẻ trong MTVC được khảo sát
2.2.3. Kết quả phân tích Kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi của GV các lớp khảo sát (Phần Xây dựng MTVC)
2.2.4. Kết quả phân tích Phiếu trưng cầu ý kiến GVMN và CBQL về MTVC của trẻ 5-6 tuổi
Chương 3. THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VUI CHƠI THEO HƯỚNG KHUYẾN KHÍCH TRẺ MG 5-6 TUỔI TỰ DO SÁNG TẠO
3.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
3.1.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.1.2. Mục tiêu và nội dung thử nghiệm
3.1.3. Tổ chức Thử nghiệm:
3.2. Kết quả thử nghiệm
3.2.1. Kết quả quan sát:
3.2.2. Ý kiến của QL-GV tham gia thử nghiệm:
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan