[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lí, quản lí giáo dục, quản lí trường học
1.2.2. Đạo đức và giáo dục đạo đức
1.2.3. Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh
1.3. Lý luận về giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
1.3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đạo đức
1.3.2. Nguyên tắc giáo dục đạo đức
1.3.3. Nội dung giáo dục đạo đức
1.3.4. Phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức
1.3.5. Chủ thể, đối tượng giáo dục đạo đức
1.3.6. Kết quả GDĐĐ
1.4. Lý luận về quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
1.4.1. Chức năng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Hiệu trưởng
1.4.2. Nội dung quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Hiệu trưởng
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục đạo đức học sinh THCS
1.5.1. Đặc điểm học sinh THCS
1.5.2. Yếu tố nhà trường
1.5.3. Yếu tố gia đình
1.5.4. Yếu tố xã hội
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.1. Mục đích khảo sát
2.1.2. Địa bàn và mẫu khảo sát
2.1.3. Nội dung khảo sát
2.1.4. Phương pháp khảo sát
2.1.5. Phương pháp xử lí số liệu
2.2. Khái quát về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội, tình hình giáo dục cấp THCS của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Kinh tế - xã hội
2.2.3. Tình hình giáo dục cấp THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng
2.3.1. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2.3.2. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV, HS về sự cần thiết của hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2.3.3. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2.3.4. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến GDĐĐ và quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2.3.5. Kết luận chung về thực trạng GDĐĐ và quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG
3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh
3.1.1. Cơ sở pháp lý
3.1.2. Cơ sở lý luận
3.1.3. Cơ sở thực tiễn
3.2. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
3.2.1. Biện pháp 1
3.2.2. Biện pháp 2
3.2.3. Biện pháp 3
3.2.4. Biện pháp 4
3.2.5. Biện pháp 5
3.2.6. Biện pháp 6
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THCS huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
3.3.1. Đối tượng khảo nghiệm
3.3.2. Nội dung khảo nghiệm
3.3.3. Phương pháp khảo nghiệm
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan