[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởngcác trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởngcác trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.3. Lý luận về việc sử dụng đội ngũ giáo viên tểu học
1.4. Nội dung của việc sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ VIỆC SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học của huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
2.3. Thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình phước
2.4. Nhận xét chung về thực trạng công tác sử dụng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
2.5. Nguyên nhân thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ VIỆC SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC
3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp
3.1.2. Cơ sở nghiên cứu thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
3.2. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đội ngũ giáo viên tiểu học ở một số trường tiểu học huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
3.3. Khảo sát về tính khả thi của các giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan