[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm Sóc Trăng

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm Sóc Trăng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÍCH ỨNG VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Sơ lược lịch sử nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Lí luận về thích ứng và thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy
1.2.1. Khái niệm thích ứng
1.2.2. Đặc điểm cơ bản của thích ứng
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thích ứng
1.2.4. Bản chất của sự thích ứng
1.2.5. Các thành phần tâm lý của sự thích ứng
1.2.6. Đổi mới phương pháp giảng dạy
1.2.7. Thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên
1.2.8. Biểu hiện và mức độ thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên
1.2.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên
1.2.10. Giảng viên và đặc điểm tâm lý giảng viên trường CĐSP Sóc Trăng
Tiểu Kết Chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG THÍCH ỨNG VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG
2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu
2.1.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu
2.1.2. Vài nét về khách thể nghiên cứu
2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2.1. Mẫu khảo sát
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng
2.3.1. Nhận thức của GV về đổi mới PP giảng dạy
2.3.2. Thực trạng sự thích ứng với đổi mới PPGD của GV
2.3.3. Các nhóm yếu tố ảnh hưởng
2.3.4. Mức độ khó khăn mà GV gặp phải trong quá trình thích ứng với đổi mới PPGD
2.4. Biện pháp nâng cao thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạycủa giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
2.4.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.4.1.1. Cơ sở lý luận
2.4.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.4.2. Một số biện pháp đề xuất
2.4.3. Tổ chức nghiên cứu tính cần thiết và khả thi của biện pháp
2.4.4. Kết quả nghiên cứu tính cần thiết và khả thi của biện pháp
2.4.4.1. Kết quả nghiên cứu tính cần thiết của biện pháp
2.4.4.2. Kết quả nghiên cứu tính khả thi của biện pháp
Tiểu Kết Chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan