[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011 – 2013


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011 – 2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG
1.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại:
1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng Thương mại:
1.1.2 Bản chất của Ngân hàng Thương mại:
1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Thương mại:
1.2 Tổng quan về thẻ Ngân hàng:
1.2.1 Khái niệm thẻ:
1.2.2 Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ:
1.2.3 Đặc điểm cấu tạo của thẻ:
1.3 Phân loại thẻ:
1.3.1 Theo công nghệ sản xuất:
1.3.2 Theo tính chất thanh toán:
1.3.3 Theo phạm vi lãnh thổ:
1.3.4 Theo hạn mức sử dụng:
1.4 Nghiệp vụ phát hành thẻ:
1.4.1 Đối tượng sử dụng thẻ:
1.4.2 Điều kiện sử dụng thẻ:
1.5 Nghiệp vụ thanh toán thẻ:
1.5.1 Đối tượng trở thành đơn vị chấp nhận thẻ:
1.5.2 Điều kiện trở thành đơn vị chấp nhận thẻ:
1.6 Các loại phí khi sử dụng thẻ:
1.7 Những rủi ro khi sử dụng thẻ:
1.7.1 Thẻ giả, bị mất cắp:
1.7.2 Mất mã PIN:
1.7.3 Rủi ro về mạng giao dịch, công nghệ thông tin
1.7.4 Rủi ro về đạo đức
1.8 Vai trò của thẻ:
1.8.1 Đối với Ngân hàng:
1.8.2 Đối với nền kinh tế:
1.8.3 Đối với chủ thẻ:
1.8.4 Đối với dơn vị chấp nhận thẻ
1.9 Một số thuật ngữ cần giải thích:
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) PHÚ MỸ HƯNG 2011-2013
2.1 Giới thiệu khái quát về Agribank Phú Mỹ Hưng:
2.1.1 Khái quát về Agribank Phú Mỹ Hưng:
2.1.2 Lịch sử, hình thánh, phát triển của Agribank Phú Mỹ Hưng:
2.2 Tổ chức bộ máy của Agribank Phú Mỹ Hưng:
2.2.1 Cơ cấu tổ chức của Agribank Phú Mỹ Hưng:
2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng ban
2.3 Nhân lực của Agribank Phú Mỹ Hưng
2.4 Hoạt động kinh doanh của Agribank Phú Mỹ Hưng:
2.4.1 Kết quả hoạt kinh doanh của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013
2.4.2 Tình hình huy động vốn của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013
2.4.3 Tình hình cho vay tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013
2.5 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng
2.5.1 Hoạt động phát hành thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013
2.5.2 Hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013
2.5.3 Hoạt động sử dụng thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013
2.6 Phân tích SWOT về hoạt động kinh doanh thẻ của Chi nhánh
2.6.1 Điểm mạnh:
2.6.2 Điểm yếu:
2.6.3 Cơ hội
2.6.4 Thách thức:
PHẦN 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ
3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng:
3.2 Giải pháp:
3.2.1 Đa dạng hóa Sản phẩm Dịch vụ thẻ, phát triển thêm chức năng, tiện ích và nâng cao chất lượng sản phẩm:
3.2.2 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật:
3.2.3 Trình độ công nghệ:
3.2.4 Nguồn nhân lực:
3.2.5 Hoạt động Marketing:
3.2.6 Triệt khai tối đa lợi thế địa bàn của Chi nhánh để bán chéo sản phẩm
3.2.7 Đánh giá thị trường:
3.2.8 Nghiên cứu biểu phí, xem xét miễn giảm phí:
3.2.9 Điều chỉnh hạn mức tín dụng để thu hút khách hàng:
3.2.10 Khuyến khích mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng
3.2.11 Mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ
3.2.12 Hạn chế rủi ro thanh toán
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước
3.3.2 Đối với Agribank Phú Mỹ Hưng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan