[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Phong Phú Hòa Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Phong Phú Hòa Khánh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về công nghệ dệt nhuộm.
1.2. Thuốc nhuộm trong công nghệ dệt nhuộm.
1.3. Các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu, dụng cụ và hóa chất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: THẢO LUẬN
3.1. Quá trình keo tụ.
3.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của FeCl3/Bentonite Thuận Hải.
3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của FeCl3/C hoạt tính.
3.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của FeCl3/Polime Anion (PA).
3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của FeCl3/Polime Cation (PC).
3.2. Quá trình Fe(III)-Oxalat/H2O2/ánh sáng mặt trời.
3.2.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH.
3.2.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của H2O2.
3.2.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của Fe3+.
3.2.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của C2O42-.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan