[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Đại cương về tannin.
1.2. Keo tai tượng.
1.3. Các phương pháp tách ion kim loại nặng trong nước.
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tách tannin.
2.2. Phân tích sản phẩm tannin rắn tách từ vỏ cây keo tai tượng.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất quá trình chiết tannin từ vỏ cây keo tai tượng.
3.1.1. Ảnh hưởng của tuổi cây đến hàm lượng tannin có trong vỏ.
3.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố thời gian.
3.1.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu rắn – dung môi lỏng.
3.1.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi nước – etanol.
3.1.5. Ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ.
3.2. Phân tích tannin.
3.2.1. Phân tích tannin bằng phổ hồng ngoại.
3.2.2. Phân tích tannin bằng sắc ký lỏng cao áp ghép khối phổ (HPLC - MS).
3.3. Ứng dụng tannin để hấp phụ ion kim loại năng.
3.3.1. Tạo tannin không tan (TK).
3.3.2. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước của TK.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan