[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây lược vàng ở tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây lược vàng ở tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN
1.1. Khái quát về các thực vật chi Callisia.
1.2. Thành phần hóa học trong thực vật chi Callisia.
1.3. Về cây lược vàng (ria vàng, lan vòi).
Chương II: THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu.
2.2. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị thí nghiệm.
2.3. Thực hiện nghiên cứu.
2.4. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định.
2.5. Phân lập và tinh chế các chất.
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định định tính các nhóm chất và thử hoạt tính sinh học dịch chiết cây lược vàng (Callisia fragrans).
3.1.1. Xác định các lớp chất trong thân lá cây lược vàng.
3.1.2. Thử hoạt tính sinh học cặn chiết của lá cây lược vàng.
3.2. Phân lập và nhận dạng các chất từ dịch chiết.
3.2.1. Hợp chất vô cơ (HLVM1).
3.2.2. Hợp chất HLVM2 (b-sitosterol).
3.3.3. Hợp chất HLVM3 (Stigmasterol).
3.3.4. Hợp chất HLVE2 (Calliceramide).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan