[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng nanoclay để cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng nanoclay để cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về quy trình công nghệ sản xuất lốp ô tô.
1.2. Tổng quan về nguyên vật liệu sử dụng trong đơn pha chế cao su mặt lốp công trình.
1.3. Cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình bằng Clay biến tính hữu cơ – Organoclay.
Chương 2: NGHIÊN CƯU THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
2.2. Nội dung nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân tích định tính nanoclay.
3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến sự phân tán nanoclay trong hợp phần cao su.
3.3. Khảo sát thời gian luyện theo nhiệt độ tháo su.
3.4. Khảo sát thời gian lưu hóa.
3.5. Ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến độ bền xé rách.
3.6. Ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính năng cơ lý của cao su lưu hóa.
3.7. Mài mòn DIN và AKRON.
3.8. Độ đàn hồi – độ nảy su.
3.9. Độ nội sinh nhiệt do ép nén.
3.10. Khảo sát bề mặt phá hủy của mẫu bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) sau khi đo đọ bền xé rách.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan