[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Lịch sử nghiên cứu lưỡng trên thế giới.
1.2. Lịch sử nghiên cứu lưỡng tại một số nước châu Á.
1.3. Lịch sử nghiên cứu lưỡng tại Việt Nam.
1.4. Đặc điểm tự nhiên của xã Hòa Bắc.
1.5. Điều kiện kinh tế xã hội của xã Hòa Bắc.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Thời gian, địa điểm.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thành phần loài lưỡng cư tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
3.2. Nhận xét bước đầu quan hệ thành phần loài lưỡng cữ Hòa Bắc với một số khu bảo tồn trong nước và một số khu hệ lân cận.
3.3. Sự phân bố của khu hệ lưỡng cư Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng.
3.4. Mức độ quý hiếm.
3.5. Đặc điểm sinh học – sinh thái học của một số loài lưỡng cư xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
3.6. Tầm quan trọng và tình hình khai thác lưỡng cư tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan