[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố bò sát ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố bò sát ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CƯU
1.1. Tình hình nghiên cứu Bò sát trên thế giới.
1.2. Tình hình nghiên cứu Bò sát ở Việt Nam.
1.3. Tình hình nghiên cứu Bò sát ở vùng Tây Nguyên.
1.4. Đặc điểm tự nhiên của vườn quốc gia Kon Ka Kinh.
1.5. Đặc điểm xã hội.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 2: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Danh lục thành phần loài Bò sát ở phía Tây Nam Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh.
3.2. Cấu trúc thành phần loài.
3.3. Mức độ quý hiếm và đặc hữu.
3.4. Đặc trưng về sự phân bố.
3.5. Nghiệm cứu tần số gặp các loài bò sát ở phía Tây Nam VQG Kon Ka Kinh.
3.6. Sự gần gũi của bò sát tại khu vực nghiên cứu so với các khu phân bố lân cận.
3.7. Đặc điểm sinh thái học, sinh thái học của một số loài bò sát ở phía Tây Nam VQG Kon Ka Kinh.
3.8. Hiện trạng khai thác bò sát và đề xuất một số giải pháp bảo tồn.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan