[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần và sự phân bố của giun đất ở phía tây nam của vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần và sự phân bố của giun đất ở phía tây nam của vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nghiên cứu giun đất trên thế giới.
1.2. Tình hình nghiên cứu giun đất ở Việt Nam.
1.3. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu.
Chương 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian nghiên cứu.
2.2. Địa điểm nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thành phần loài giun đất ở khu vực phía Tây Nam VQG Kon Ka Kinh.
3.2. Đặc điểm phân bố của giun đất ở khu vực phía Tây Nam VQG Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai.
3.3. Tìm năng sử dụng giun đất ở VQG Kon Ka Kinh.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan