[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol - formaldehyde từ polyphenol nhóm tannin của vỏ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol - formaldehyde từ polyphenol nhóm tannin của vỏ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về tannin.
1.2. Tổng quan về thông.
1.3. Tổng quan về keo dán gỗ.
1.4. Lý thuyết tổng hợp keo Phenol – Fomaldehyde.
1.5. Gỗ MDF.
1.6. Phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR).
1.7. Nguyên cứu bề mặt mẫu và phương pháp chụp SEM.
Chương 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN
2.1. Nguyên liệu hóa chất tổng hợp keo Phenol – Fomaldehyde.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Một số chỉ tiêu hóa lý trong vỏ thông.
3.2. Ảnh hưởng của dung môi đến quá trình chiết tách tannin.
3.3. Tách tannin rắn, Phổ hồng ngoại của tannin.
3.4. Các yếu tổ ảnh hưởng tới khả năng tạo keo.
3.5. Một số tính chất của keo.
3.6. Nghiên cứu tạo tấm MDF.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan