[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên trường đại học ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên trường đại học ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QLTTSP CUỐI KHÓA CỦA SV NGÀNH SP
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề.
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài.
1.3. Tầm quan trọng của thực tập sư phạm đối với sinh viên ngành SP.
1.4. Nội dung hoạt động thực tập sư phạm.
1.5. Quản lý hoạt động thực tập sư phạm cuối khóa.
1.6. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đối với công tác thực tập SP.
Kết luận Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TTSP CUỐI KHÓA CỦA SV TRƯỜNG ĐHNN-ĐHĐN
2.1. Khái quát tình hình chung về trường ĐHNN-ĐHĐN.
2.2. Định hướng phát triển của trường ĐHNN-ĐHĐN.
2.3. Thực trạng công tác TTSP cuối khóa của sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN.
2.4. Thực trạng các biến pháp quản lý TTSP cuối khóa của sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN.
2.5. Đánh giá thành tựu – bất cập, thuận lợi – khó khăn và các nguyên nhân đối với công tác chỉ đạo TTSP cuối khóa của sinh viên ở trường ĐHNN-ĐHĐN.
Kết luận Chương 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ  CUỐI KHÓA CỦA SV TRƯỜNG ĐHNN-ĐHĐN
3.1. Căn cứ đề xuất các biện pháp.
3.2. Các biện pháp cụ thể.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý TTSP cuối khóa.
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan