[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý xây dựng tập thể sư phạm tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý xây dựng tập thể sư phạm tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý xây dựng TTSP.
1.2. Các khái niệm cơ bản trong đề tài.
1.3. Đặc trưng của TCBHH.
1.4. Lý luận về xây dựng TTSP.
1.5. Hiệu trưởng và công tác XDTTSP theo hướng TCBHH.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TẬP THỂ SỬ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN, ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về trường THPT Nguyễn Hiền TP Đà Nẵng.
2.2. Giới thiệu chung về nghiên cứu khảo sát.
2.3. Thực trạng quản lý XD TTSP tại trường THPT Nguyễn Hiền.
2.4. Đánh giá chung về công tác XD TTSP tại trường THPT Nguyễn Hiền.
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TTSP TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
3.1. Các nuyên tắc chỉ đạo xây dựng và thực hiện các biện pháp.
3.2. Các biện pháp QL XDTTSP tại trường THPT Nguyễn Hiền.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan