[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiểu thuyết về đề tài miền núi của Ma Văn Kháng

[/kythuat]
[tomtat]
Tiểu thuyết về đề tài miền núi của Ma Văn Kháng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TIỂU THUYẾT MA VĂN KHÁNG TRONG MẠCH NGUỒN VĂN XUÔI MIỀN NÚI
1.1. Khái quát diện mạo văn xuôi miền núi từ 1945 đến nay.
1.2. Chân dung Ma Văn Kháng trong nền văn học Việt Nam.
Chương 2: HIỆN THỰC XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI MIỀN NÚI CỦA MA VĂN KHÁNG
2.1. Quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người của Ma Văn Kháng.
2.2. Tiểu thuyết về đề tài miền núi của Ma Văn Kháng – bức tranh hiện thức xã hội sinh động và đậm đà bản sắc dân tộc.
2.3. Con người trong tiểu thuyết về đề tài miền núi của Ma Văn Kháng.
Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI MIỀN NÚI CỦA MA VĂN KHÁNG
3.1. Xây dựng cốt truyện.
3.1.1. Kiểu cốt truyện tuyến tính.
3.1.2. Cốt truyện đảo tuyến thời gian.
3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.
3.2.1. Miêu tả ngoại hình.
3.2.2. Miêu tảnhành động, ngôn ngữ.
3.2.3. Miêu tả nội tâm nhân vật.
3.3. Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật.
3.3.1. Ngôn ngữ sinh động và giàu hình ảnh.
3.3.2. Sử dụng từ ngữ và lối diễn đạt mang dấu ấn địa phương.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan