[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về một số tính chất của vành EF - nửa đơn

[/kythuat]
[tomtat]
Về một số tính chất của vành EF - nửa đơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ (Chúng tôi sẽ trình bày các kiến thức cơ sở của lí thuyết và vành và môđun sẽ được sử dụng ở các chương sau)
1.1. Các khái niệm cơ bản.
1.2. Môđun nội xạ, môđun xạ ảnh.
1.3. Môđun CS.
1.4. Vành Artin, vành Noether, vành nửa đơn và các lớp vành khác.
Chương 2: VỀ VÀNH CS-NỬA ĐƠN (Chúng tôi trình bày khái niệm vành CS-nửa đơn, trình bày định lý chứng tỏ điều kiện trái, phải của môđun CS trong trường hợp này là đối xứng. Qua đó, nêu lên một đặc trưng của lớp vành này thông qua sự phân tích của môđun hữu hạn sinh thành tổng hợp trực tiếp của một môđun tự liên tục và một môđun nữa đơn)
2.1. Vành CS-nửa đơn.
2.2. Tính đối xứng và đặc trưng của vành CS-nửa đơn.
Chương 3: VỀ MÔĐUN EF-MỞ RỘNG VÀ VÀNH EF-NỬA ĐƠN (Chung tôi nghiên cứu về môđun ef-mở rộng, sự phân tích của môđun ef-mở rộng, qua đó định nghĩa vành ef-mở rộng, đưa ra một số kết quả bước đầu trên lớp các môđun ef-mở rộng thỏa mãn các điều kiện hữu hạn nhất định)
3.1. Môđun ef-mở rộng.
3.2. Sự phân tích của môđun ef-mở rộng.
3.3. Vành ef-nửa đơn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan